5. ETKA põhikirjaline tegevus

 

5.1. propageerib töötajate õigust kuuluda ametiühingutesse, demokraatlike     ja  esinduslike ametiühingute asutamist, liikmete ühtsustunde loomist ja töötajate sotsiaaldialoogis osalemise vajalikkust;

5.2.  oma liikmete ühendamine ja toetamine individuaalsetes tööalastes, majanduslikes ja sotsiaalsetes taotlustes, nende esindamine töövaidlusorganites ning kohtutes;

5.3.  nõustab liikmeid õigusalal, töö-, palga- ja  sotsiaalküsimustes, osaleb töötülide  ja vaidluste lahendamisel;

5.4.  aitab kaasa töötajate tööalase ja sotsiaalmajandusliku olukorra, tööohutuse ja töötervishoiu tingimuste parendamisele ning kutsehariduse- ja kvalifikatsioonitaseme tõstmisele;

5.5.  kaitseb kõigi töötajate huve kollektiivsetes töösuhetes ja esindab nende huve tööandjate ja nende ühenduste ees;

5.6.  on sotsiaalpartneriks  tööandjatele, tööandjate ühendustele ja teistele institutsioonidele, peab läbirääkimisi, sõlmib kollektiivlepinguid ja muid töö- ja sotsiaalvaldkonda hõlmavaid kokkuleppeid ja kontrollib  nende täitmist;

5.7.  teeb koostööd riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustega;

5.8.  korraldab töötajate majanduslike ja sotsiaalsete huvide kaitseks streike s.h toetus- ja hoiatusstreike, avalikke üritusi ja koosolekuid;

5.9.  teeb ettepanekuid ja osaleb seadusloomes ning nõuab õigusaktide täitmist, et tagada ühiskonna tasakaalustatud areng ning sotsiaalne õiglus;

5.10. korraldab oma liikmetele koolitust kursuste, seminaride, õppereiside jm.   õppeüritute korraldamisena ning kultuurilisi ja meelelahutuslikke ühisüritusi;

5.11.annab välja teabematerjali, korraldab vajadusel loteriisid, korjandusi, näitusmüüke ja arendab muud tegevust;

5.12. osaleb rahvusvahelises ametiühingutöös;

5.13. soetab, haldab ja võõrandab vara.