6. ETKA liikmelisus

 

6.1.  ETKA liikmeks võivad olla kutset õppivad või teenindusalade ja teiste alade töötajad ja nende ühendused, kes täidavad ETKA põhikirja, arengukava ja ETKA juhtorganite otsuseid

6.2.  ETKA liikmeks vastuvõtmine toimub avalduse alusel. Liikmeks vastuvõtmise

otustab ETKA juhatus      

6.3.  Põhikirjalised õigused laienevad liikmele pärast kuue kuu liikmemaksu laekumist.

Lühema tähtaja kehtestamise võib otsustada ETKA juhatus.

 

7. ETKA liikmelisuse lõppemine

 

ETKA liikmelisus lõppeb:

7.1.  ETKA-st väljaastumisega. ETKA liige võib ETKA koosseisust välja astuda ETKA juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel. Liige loetakse ETKA-st väljaastunuks ETKA juhatuse otsusega avalduses näidatud kuupäevast.

7.2.  ETKA-st väljaarvamisega, mis toimub juhul kui:

7.2.1  liige ei ole maksnud 3 (kolm) kuud mõjuva põhjuseta liikmemaksu;

7.2.2  liige ei ole täitnud põhikirja;

7.2.3  liige on kahjustanud ametiühingu, ametiühinguliikumise põhihuve, toime  pannud teo, mis on vastuolus Põhiseadusega;

7.3.  ETKA- st  väljaarvamine toimub ETKA juhatuse otsusega. Otsus saadetakse väljaarvatud liikmele kirjalikult.

7.4.  ETKA-st väljaastunud ja väljaarvatud liikme tagasivõtmise otsustab juhatus.

7.5.  ETKA-st väljaastunud ja väljaarvatud liige kaotab õiguse ETKA varale ja 

liikmemaksu talle ei tagastata.

 

8. ETKA liikme õigused

 

8.1.  ETKA liikmel on ühistegevuse ja oma esindajate kaudu õigus:

8.1.1 olla esindatud ETKA juhtorganites põhikirjas sätestatud korrale; 

8.1.2 esitada oma kandidaate ETKA juhtorganite, piirkondade ja sektorite koosseisu  ning osaleda nende  töös;

8.1.3  saada regulaarselt informatsiooni ETKA tegevusest, pöörduda ETKA  juhtorganite   poole järelpärimistega ja teha ettepanekuid ETKA tegevuse, otsuste täitmise ja muutmise kohta;

8.1.4  olla  esindatud ja kaitstud tööandjate juures ning töövaidluskomisjonis ja kohtus;

8.1.5  saada õigusabi ning nõustamist töö- ja sotsiaalküsimustes;

8.1.6  taotleda mõjuvatel põhjustel enda vabastamisest ajutiselt liikmemaksu     tasumisest;

8.1.7  pöörduda ametiühingute kõigi tasandite poole ja saada neilt ametiühingualast 

informatsiooni;

8.1.8  osaleda liikmetele korraldatud koolitustel ja  kultuurilistel ning  meelelahutuslikel ühisüritustel;

8.1.9  tutvuda ETKA vara ja rahaliste vahendite dokumentatsiooniga;

8.1.10 osaleda ETKA juhtorganite kaudu varakasutamise ja käsutamise otsustamises;

8.2.    ETKA liikmel on õigus välja astuda ETKA liikmeskonnast.

 

9. ETKA liikme kohustused

 

ETKA  liige on kohustatud:

9.1.  täitma ETKA  põhikirja ja juhtorganite otsuseid;

9.2.  tasuma  liikmemaksu ETKA konverentsi või volikogu poolt kehtestatud korras, kokkulepitud tähtajal ja suuruses;

9.3.  täitma ametiühingu poolt sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi;

9.4.  olema ETKA liikmetega solidaarne;

9.5.osalema ETKA tegevuses ja tegema koostööd oma esindajate ja juhtorganite  kaudu 

9.6.  vältima tegutsemist teiste ametiühinguliikmete huvide vastu;

 

10.  ETKA liikme vastutus

 

10.1.ETKA liige, kes ei täida ETKA põhikirja, juhtorganite otsuseid või liikmekohusust jäetakse ETKA volikogu otsusega hääleõiguseta ETKA juhtorganites või arvatakse välja ETKA liikmeskonnast. ETKA volikogu   otsus on lõplik. Liikmeskonnast välja  arvamine toimub volikogu poolt kindlaks määratud korrale.

10.2. Punktis 10.1. nimetatud otsusest teatatakse ETKA liikmele kuu aja jooksul, arvates otsuse tegemisest.

10.3. ETKA liikme hääleõigus ETKA organites taastatakse volikogu otsusega pärast

seda, kui hääleõiguse äravõtmise aluseks olevad asjaolud on ära langenud.